Pedagogisch beleid

Visie
Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij een eigen visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen ontwikkeld gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Prof. dr. J.A.M. Riksen-Walraven:
• Emotionele veiligheid
• Persoonlijke ontwikkeling
• Sociale competenties
• Normen en waarden

Deze doelen hebben wij geconcretiseerd tot een pedagogisch werkplan. Belangrijke uitgangspunten voor dat werkplan zijn:
• Elk kind is een uniek individu en moet als zodanig worden geaccepteerd en gewaardeerd
• Ieder kind heeft recht op respect, dient serieus genomen te worden en heeft recht op verdraagzaamheid
• Veiligheid en vertrouwdheid zijn noodzakelijk voor het zelfvertrouwen en daarmee voor de ontwikkeling van een kind
• Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door te oefenen in zelf doen
• Groepsgericht werken bevordert sociale competenties: Een kind zal niet lijden onder de groep, de groep zal niet lijden onder een kind

Kindvolgend werken
In de eerste jaren van hun leven ontwikkelen kinderen zich razendsnel. Hoewel elk kind in grote lijnen dezelfde ontwikkelstadia doorloopt, verschilt de manier en het tempo van ontwikkelen per kind. Daarom werken wij op een kindvolgende manier.
Wij werken met een vast team, hierdoor kennen onze pedagogisch medewerkers uw kind erg goed. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind kunnen zij snel signaleren. Deze signalen worden altijd met ouders besproken, tijdens de dagelijkse overdracht of in een apart oudergesprek. Wij bespreken signalen ook in het team. In overleg met de ouders wordt gewerkt aan een plan van aanpak.
U kunt te allen tijde een gesprek aanvragen met de pedagogisch medewerkers van de groep of de medewerkers van kantoor. Op een aantal vastgestelde momenten, zoals bij 2 jaar en 10 maanden en bij 3 jaar en 10 maanden noteren wij onze observatie voor u op een dreumesrapport of een peuterestafette.

Meer weten?
Log in via onze ouderlogin om ons volledige pedagogisch beleid te lezen of klik hier om contact met ons op te nemen. Wij zijn van harte bereid uw vragen te beantwoorden.