Ziek

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Omdat de oorzaak, de ziekte zelf en de wijze waarop gehandeld dient te worden zeer complex is, hebben wij een protocol waarin beschreven is hoe de pedagogisch medewerkster dient te handelen.

Het protocol omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Het protocol geeft ook aan wanneer ouder(s)/ verzorger(s) gebruik kunnen maken van de kinderopvang als hun kind ziek is. In het volgende hoofdstuk omschrijven wij wanneer uw kind wel of niet kan komen en hoe wij omgaan met zieke kinderen. Ook behandelen wij voor u de meest voorkomende ziektes zodat u ze kan herkennen.

Wanneer de pedagogisch medewerksters vermoeden dat een kind zich niet goed voelt, zullen zij het kind extra gaan observeren. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerkster een diagnose stelt, maar wel dat zij kan beslissen of het op de groep kan blijven, of dat de ouder(s)/ verzorger(s) gewaarschuwd moeten worden. Mochten de pedagogisch medewerksters twijfelen, dan wordt contact gezocht met de bedrijfsleiding hoe te handelen.

Ziek of niet ziek
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar ons kinderdagverblijf kan komen of kan blijven, kijken wij naar de volgende aspecten:

* de gezondheid en het welbevinden van het kind
* het besmettingsgevaar voor andere kinderen en de groepssamenstelling
* als de koorts 38°C of hoger is

Gezondheid en welbevinden van een kind
Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die op het kinderdagverblijf in een groep soms moeilijker te bieden is. Een kind dat in lichte mate ziek is en hier weinig hinder van ondervindt, kan gewoon naar het kinderdagverblijf komen, mits er geen besmettingsgevaar is voor de andere kinderen. Als het kind zich echter zo vervelend voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is als het in de nabijheid van de ouder(s)/verzorger(s) is, worden zij verzocht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1,5 uur op te halen of door een ander te laten ophalen. De pedagogisch medewerkster is bijvoorbeeld niet in staat het zieke kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust.

Gezondheid van andere kinderen
Als een kind ziek op het kinderdagverblijf komt of ziek wordt, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is dan kan de gezondheid van de andere kinderen in gevaar komen en kan het zo zijn dat het kind het kinderdagverblijf tijdelijk niet mag bezoeken. Het thuishouden van een kind moet wel zinvol zijn. Bij veel ziektes is de fase van besmettelijkheid echter al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. In sommige gevallen kan het kind dan wel ons kinderdagverblijf komen, maar worden de ouder(s)/verzorger(s) van andere kinderen in de groep geïnformeerd door middel van het mededelingenbord over de heersende ziekte. Per situatie en in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) proberen wij te beoordelen wat haalbaar is.